Värdeskapande lärande leder ofta till att elever / studenter får ökat självförtroende. De vågar mer och känner sig mer trygga både med sig själva och med klassen. Eftersom värdeskapande lärande vanligtvis innebär att man tar kontakt med utomstående personer...
Att få göra något som uppskattas av andra leder för många elever / studenter till en djup känsla av meningsfullhet. Detta leder i sin tur till att man känner större glädje i skolarbetet och att man blir mer motiverad....
Värdeskapande lärande ger en stark ökning av elevers / studenters studiemotivation. Detta gör att de arbetar hårdare i sin utbildning. Den resulterande ökningen av insats leder slutligen till bättre betyg och djupare inlärning av kunskapsinnehåll. Den starka ökningen av...