Vill du vara med i en forskningsstudie om värdeskapande lärande för studenter?

0
500

Värdeskapande lärande på högskolan / yrkeshögskolan handlar om att låta studenter lära sig genom att försöka skapa något av värde för andra. Lärande är fortfarande målet, men värdeskapande för andra är ett kraftfullt medel som förstärker lärandet. Studenter blir starkt motiverade av den känsla av meningsfullhet som arbetssättet skapar. De lär sig mer på djupet och tar större ansvar för sitt lärande. På kollektiv nivå stärks klassgemenskapen och leder till bättre samarbete studenter emellan. Läraryrket blir också roligare och mer meningsfullt.

Jag berättar mer om värdeskapande lärande i olika videos här (engelska, kort) och här (svenska, längre). Du kan även lyssna på två lärare och deras studenter på Chalmers här och här. Arbetssättet går att tillämpa inom vilket ämne som helst, och på vilken utbildningsnivå som helst.

Välbeforskat men främst på grundskola och gymnasium

Värdeskapande lärande har beforskats på många nivåer i utbildningssystemet – förskola, grundskola, gymnasium, högskola och vuxenutbildning. Tyngdpunkten har dock varit på elever i grundskola och gymnasium, se t ex en publicerad sammanfattande effektstudie här. Därför är det angeläget med fortsatt forskning inom just högre utbildning. Hur påverkas egentligen studenters lärande av värdeskapande lärprocesser där de får tillämpa kunskaper i olika försök att skapa värde för utomstående? Framförallt behövs forskning kring hur lärare på yrkes- / högskolan kan integrera värdeskapande moment i olika typer av kurser och program. Vilka olika moment finns det att välja mellan som passar yrkes- / högskolelärare? Vilka arbetssätt fungerar i olika ämnen? Hur kan lärare lägga upp arbetet i praktiken? Hur kan bedömning ske på ett sätt som fungerar i högre utbildning? Vilka olika utmaningar möter lärarna?

Våren 2022 påbörjas en ny forskningsstudie – vill du vara med?

Jag har fått forskningsmedel från Varbergs Sparbanksstiftelse för att under en treårsperiod beforska värdeskapande lärande för studenter. Därför bjuds nu alla intresserade högskolelärare och yrkeshögskolelärare in till att delta i en studie om värdeskapande lärande för studenter. Deltagande lärare får stöd i olika former för att utveckla värdeskapande moment i sina kurser eller program. Data samlas in från studenterna i form av reflektioner efter deras genomförda värdeskapande handlingar. Även deltagande lärare reflekterar i skrift kring hur undervisningen fungerat. Ett digitalt forskningsverktyg kommer användas för detta ändamål som både hjälper lärare att följa studenternas värdeskapande lärresor och samtidigt på ett resurseffektivt sätt genererar högkvalitativ forskningsdata via studentreflektioner, läs mer här.

Deltagande lärare kan själva välja vilka typer av värdeskapande aktiviteter de integrerar i sin ordinarie undervisning – från små modifieringar på detaljnivå till större inslag av projektart. De värdeskapande inslagen utvecklas med stöd av mig som forskare, och driftsätts vid tidpunkter som passar respektive deltagande lärare. De utvärderas löpande allteftersom studenter digitalt beskriver hur de upplever arbetet. Om intresse finns kommer jag anordna workshops där deltagande lärare får träffa varandra och utbyta erfarenheter. Mycket av stödet som ges kommer dock ske digitalt och på distans. Lärare från hela världen kommer delta i studien, inte bara i Sverige. Merparten av materialet kommer vara på engelska.

Förutsättningar för deltagande är (1) att du som lärare självständigt är beredd att driva processen att förkovra dig i värdeskapande lärande, (2) att du medverkar till att driftsätta det digitala forskningsverktyg som kommer användas, samt (3) att jag som forskare får ta del av studenternas skriftliga reflektioner (förutsatt att de samtycker). Det kostar inget att delta (digitala forskningsverktyget är kostnadsfritt under tiden datainsamlingen pågår), men nedlagd tid från lärares sida kan inte finansieras via detta projekt. Dock är det inte särskilt tidskrävande att integrera värdeskapande moment i mindre skala, utan bör i de flesta fall gå att genomföra inom ramen för ordinarie löpande kurs- / programutveckling.

Detta är INTE en studie inom företagande, handel eller entreprenörskap

Värdeskapande lärande har förvisso sina rötter i entreprenöriell pedagogik, eftersom entreprenörens viktigaste roll i samhället är att skapa nya sorters värde för andra (t ex kunder). Dock är denna studie INTE fokuserad på entreprenörskap eller företagande. Av särskilt intresse är studenters värdeskapande inom exempelvis hälsa och sjukvård, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik, logistik, språk, juridik, med mycket mera. Det är också intressant att studera värdeskapande lärande inom klassiskt teoretiska utbildningar, eftersom dessa utbildningar ofta står inför utmaningar i att koppla ihop teori med praktik. Här kan värdeskapande lärande göra ett särskilt angeläget bidrag till höjd utbildningskvalitet.

Så anmäler du ditt intresse

Tycker du detta låter intressant? Anmäl dig då genom att registrera dig i vårt digitala forskningsverktyg. Du genomför sedan ett antal inledande uppdrag som väntar på dig i en grupp skapad specifikt för detta forskningsprojekt. Efter varje genomfört uppdrag får du input från mig. Helst kommunicerar vi där på engelska. Du kan gå med i gruppen utan att förpliktiga dig till något i nuläget, om så bara för att stilla din nyfikenhet. Använd bara följande länk:

Registera dig som intresserad till studien här.

Väl mött!

/Martin Lackéus, ansvarig forskare på Chalmers