EFFEKTER AV VÄRDESKAPANDE LÄRANDE

Ökat självförtroende och stärkt självbild

0
Värdeskapande lärande leder ofta till att elever / studenter får ökat självförtroende. De vågar mer och känner sig mer trygga både med sig själva och med klassen. Eftersom värdeskapande lärande vanligtvis innebär att man tar kontakt med utomstående personer så ökar också självförtroendet kring att prata, presentera och lära känna nya människor. Många elever / studenter uttrycker förvåning över att deras idéer och tankar tas emot så pass positivt av omvärlden. Det upplevs ofta som oväntat. Med den vanligtvis positiva feedback man får från omvärlden så inleder många en positiv spiral av självbekräftelse som bygger upp självförtroendet. "Jag är en...

Mer meningsfull skolvardag

0
Att få göra något som uppskattas av andra leder för många elever / studenter till en djup känsla av meningsfullhet. Detta leder i sin tur till att man känner större glädje i skolarbetet och att man blir mer motiverad. Den starkaste känslan av meningsfullhet uppstår när elever / studenter känner att de kan påverka hur andra människor har det. Det ger eleven / studenten en känsla av att det spelar en roll vad de gör, och att de upplever ett inflytande på andra människor. Att deras bidrag räknas. Skolan / högskola känns då mer på riktigt. När det känns...

Ökad studiemotivation

0
Värdeskapande lärande ger en stark ökning av elevers / studenters studiemotivation. Detta gör att de arbetar hårdare i sin utbildning. Den resulterande ökningen av insats leder slutligen till bättre betyg och djupare inlärning av kunskapsinnehåll. Den starka ökningen av motivation kommer från den djupa känsla av meningsfullhet det innebär att göra något som kan bli värdefullt för någon annan. När något är gjort "på riktigt" blir det viktigare för eleven / studenten. Stärker kärnan av utbildning Genom de starka effekterna på elevers / studenters arbetsinsats och inlärning utgör värdskapande lärande ett pedagogiskt arbetssätt som kan stärka den innersta kärnan...