Skolutveckling för arbetslaget som är enkel, effektiv, vetenskaplig och gratis

0
2414

Här kommer ett förslag på skolutveckling som är både enkelt, effektivt, vetenskapligt och gratis. Jag tänkte i detta inlägg beskriva hur detta förslag lyckas uppnå fyra så hett eftertraktade mål med skolutveckling, och hur det går till rent praktiskt att komma igång för ett arbetslag. Men först, låt oss konstatera att förslaget bygger på Chalmers forskning inom tre olika områden:

  1. En pedagogisk idé vi har valt att kalla värdeskapande lärande – att låta elever lära sig genom att skapa något av värde för någon annan, gärna utanför klassen eller skolan. Då fördjupas lärandet och motivationen ökar rejält. Detta inlägg ligger ju på en hemsida som handlar om värdeskapande lärande, så gå bara runt och läs mer på sidan.
  2. En vetenskaplig metod vi valt att kalla värdeskapande vetenskapande – lärare prövar handlingar som torde kunna skapa värde för eleverna, och reflekterar därefter skriftligt och individuellt. Värdeskapande vetenskapande beskrivs närmare på temasidan www.vbes.se
  3. Ett digitalt IT-stöd för handlingsbaserat lärande vi valt att kalla LoopMe – en molnbaserad tjänst som används på webben, surfplattan eller mobilen, för att leda och följa handlingsbaserat lärande (lärares eller elevers). Läs mer om Loopme på www.loopme.se

Låt oss nu titta på de fyra orden från rubriken – enkel, effektiv, vetenskaplig och gratis skolutveckling.

Bra skolutveckling är enkel

Enkelhet inom skolutveckling kan innebära att det går att begripa vad som ska prövas, och att det går att pröva det i klassrummet med eleverna på ett enkelt sätt. Detta kräver att den som utformat en skolutvecklingsinsats lyckas överbrygga mellan teori och praktik på ett bra sätt. Vi har i vår forskning arbetat fram en metod för hur sådan överbryggning kan ske, via något som kallas för designprinciper. Läs gärna mer om det här: Designprinciper starten och slutet i hela resan.

En designprincip beskriver vad som behöver göras för att uppnå en önskad effekt i en viss situation, och underlättar därmed överbyggandet mellan teori och praktik. En välformulerad designprincip kommer ofta i formen : ”I situation A, om du vill åstadkomma B, gör C, eftersom D”. Fyra frågor bör besvaras av en designprincip : 1) Vad göra? 2) I vilken situation? 3) För att nå vilka effekter? 4) Varför fungerar det? Detta förslag till skolutveckling innefattar sju sådana designprinciper, som återfinns i ett så kallat innehållspaket i LoopMe.

Ytterligare en faktor som gör skolutveckling enkel är om man kan få konkret stöd i arbetet av dem som leder utvecklingsarbetet. LoopMe är ett IT-stöd som är skräddarsytt just för sådant stöd. I detta förslag får varje deltagande lärare stöd via LoopMe av både sin lärledare (kan vara arbetslagsledare eller annan lärare i arbetslaget), och av mig som forskare. Det gör det enklare att komma igång och att tillsammans tolka utfallet.

Bra skolutveckling är effektiv

När en ny pedagogisk idé tillämpas av en lärare är det ju inte dumt om det leder till önskvärda effekter, såsom fördjupat lärande, ökad studiemotivation och bättre klimat i klassen. Ju starkare effekter som uppstår, i relation till den insats läraren behöver göra, desto mer effektiv kan en pedagogisk idé sägas vara. Den idé som detta förslag bygger på – värdeskapande lärande – har visat sig vara synnerligen effektiv. Detta har vi utforskat genom åtta års rigorösa empiriska studier på runt 1000 elever i alla åldrar. Du kan läsa om denna forskning i en gratis forskningsartikel publicerad i vetenskapliga tidskriften IJEBR.

Forskningsartikeln är rätt så komplicerat skriven, som mycket forskning är. Den är ju skriven av forskare för forskare, och rigoröst granskad av forskare. En mer lättsmält genomgång finner du i denna 30-minuters videogenomgång.

Bra skolutveckling är vetenskaplig

Detta förslag är vetenskapligt i två nivåer. Dels är den pedagogiska idé förslaget bygger på vetenskapligt studerad under en åttaårsperiod, som nämnts ovan. Dels är IT-stödet LoopMe en sorts vetenskapligt verktyg byggt på den vetenskapliga metoden värdeskapande vetenskapande. Denna metod beskrivs närmare på www.vbes.se. Kortfattat så handar värdeskapande vetenskapande om ett nytt och fungerande sätt att arbeta vetenskapligt i skolan. Arbetet sker i i tre steg.

Först formulerar forskningsledarna (lärare, lärledare, skolledare och/eller experter) ett antal handlingsorienterade uppdrag till lärare som förhoppningsvis skapar värde för elever. Dessa återfinns i innehållspaketet i LoopMe.

Sedan prövar många lärare uppdragen tillsammans praktiskt, varje lärare i sitt egna klassrum med sina elever, och reflekterar skriftligt efteråt, samt får feedback från forskningsledare. Det sker via IT-stödet LoopMe.

Till sist analyserar alla tillsammans de skriftliga reflektionerna inklusive feedback, i anonymiserad form, och reviderar uppdragen så de kanske fungerar bättre nästa gång. Sen börjar allt om igen.

Om det visar sig att säg 10 arbetslag runt om i Sverige gillar detta förslag, så kommer vi tillsammans kunna genomföra en vetenskaplig analys av hur värdeskapande lärande fungerar i praktiken och i detalj. Nu har mycket sådan forskning redan gjorts. Men forskning är aldrig ”färdig” – det finns alltid mer att ta reda på.

Bra skolutveckling får gärna vara gratis

All bra skolutveckling är inte gratis. Men i en ekonomiskt pressad vardag är det är ju inte dumt om skolutveckling går att genomföra gratis. Alltså, gratis utöver det allra dyraste i all skolutveckling – lärares tid. Lärare kommer såklart fortsätta få lön för sitt arbete, men de tre delarna i detta förslag är alla gratis tillgängliga.

Idén är gratis. Den pedagogiska idén värdeskapande lärande har dokumenterats med stor detaljrikedom i material som är fritt tillgängligt via hemsidan www.vardeskapande.se. Det finns filmer, exempel och beskrivande text tillgängligt som räcker gott och väl för att lärare ska kunna komma igång med arbetet i klassrummet. Det finns även forskningsartiklar fritt tillgängliga på www.vcplist.com/resources. I uppdragspaketet för detta förslag, som du finner på LoopMe-hemsidan, finns även Powerpoint-bilder, uppgifter till eleverna och filmer gratis tillgängliga. Detta material länkas till från uppdragsbeskrivningarna i innehållspaketet i LoopMe.

Metoden är gratis. Den vetenskapliga arbetsmetod detta förslag bygger på har beskrivits med stor detaljrikedom på den temahemsida Chalmers har satt upp för att berätta om forskningsarbetet. Denna hemsida finner du på www.vbes.se. Här kan du läsa mer om vad det är för en metod, varför den kan sägas vara vetenskaplig, och hur det hela går till rent praktiskt på skolan. Du kan bland annat läsa om en blankett som används vid all datainsamling. Men i detta förslag används inte några pappersblanketter, utan istället samlas data enkelt och tidseffektivt in via IT-stödet LoopMe.

IT-stödet är gratis. LoopMe är helt gratis för all användning kopplad till värdeskapande lärande. Både vid användning lärare emellan, och när elever använder IT-stödet (vilket dock inte behövs alls i detta förslag). Det har vi som byggt LoopMe bestämt, helt enkelt för att vi kan och vill. Och för att LoopMe i grunden är ett socialt projekt. Vi som bygger LoopMe gör det för att driva på samhällsutvecklingen inom främst utbildning. För att lyckas tror vi att det krävs enkla verktyg och metoder – både digitala och analoga sådana. Du kan läsa mer om LoopMe som ett socialt projekt på denna sida. Tyvärr kan vi inte göra LoopMe gratis för annan användning än för värdeskapande lärande just nu. Det har vi inte råd med. Kanske framöver dock!

Så kommer ditt arbetslag igång

Det var ju utlovat att detta skulle vara enkelt. Så det enda ni behöver göra i arbetslaget är två saker.

Sak ett – utse en ansvarig person, en lärledare i arbetslaget (dvs en person som leder lärares lärande) som startar en grupp i LoopMe baserad på detta innehållspaket.

Sak två – lärledaren bjuder in samtliga lärare i arbetslaget till den nystartade gruppen i LoopMe, för att utföra de sju uppdragen gruppen innehåller, och sedan reflektera skriftligt och förtroligt till lärledaren. Jag som forskare får också gärna bjudas in. Då kan jag ge varje lärare individuell och förtrolig feedback efter varje genomfört uppdrag. Jag kan såklart inte klara av att jobba gratis obegränsat, jag har ju min fortsatta forskning jag måste sköta. Men ett 10-tal arbetslag ska jag nog hinna med att hjälpa, kanske fler. Och då får jag ju också tillgång till synnerligen intressant data (lärares reflektioner) som jag kan analysera ihop med de arbetslag som är med på denna resan. När lärledaren har startat gruppen med de sju uppdragen och bjudit in sitt arbetslag, ja då kan du väl höra av dig till mig. T ex genom att via LoopMe bjuda in mig som forskningsledare i din LoopMe-grupp jämte dig själv!

Välkomna!